Vizitë në fshatin Vërtok dhe Reçan.

Ekipi profesional i I.N. Qendra për Konservim – Gostivar, kanë vizituar objektet profane dhe sakrale në fshatin Vërtok dhe Reçan Komuna e Gostivarit. Ekipi në fjalë konstatoi që objektet paraqesin vlera me histori të veçanta kulturore, të cilat duhet evidentuar dhe trajtuar si trashëgimi kulturore. 
Kujdesi, mirëmbajtja dhe promovimi i trashëgimisë sonë kulturore është një mision i përbashkët për ti përçuar këto pasuri në mënyrën e duhur tek brezat e ardhshëm.