Vendime

Shpallje publike

Lajmërime

Të ndërtojmë të ardhmen duku mbrojtur të kaluarën
Да ја изградиме иднината со зачување на минатото

Përfundoi përpunimi i projektit themelor për konservim, restaurim dhe rekonstruim të pasurive të paluajtshme mbrojtëse të shtëpisë së Kançeskit në Gostivar , rruga Sllobodan Peposki nr 1 Zona 3.

Завршена изработкана основен проект за конзервација, рестаурација и реконструкција на заштитеното недвижнотo добро на куќа Канчески во Гостивар, улица Слободан Пепоски бр1, Блок3.
...

View on Facebook

"Fotografi të vjetra nga qyteti i Gostivarit"
"Стари фотографии од градот Гостивар"
...

View on Facebook

"Të ndërtojmë të ardhmen duke mbrojtjur të kaluarën"
"Да ја изградиме иднината со зачување на минатото"

"Filloi Valorizimi i tërë rurale te fshatit Vaa"

"Започна валоризација на руралната целина на Село Бродец"
...

View on Facebook

Sot në vizitë zyrtare te Qendra për Konservim Gostivar qëndroj tim lideri i projektit i financuar nga delegacioni i Unionit Evropiani z.Filip Kern. Eksperti evropian pati një takim pune me drejtoreshën znj.Hirije Saiti ku u diskutua puna e Qendrës Konservuese në Gostivar si dhe mundësitë e harmonizimit të veprimtarisë kulturore të institucioneve kulturore në Maqedoninë e Veriut me ata të Unionit Evropian.

Qëllimi i këtij projekti është të siguroj përkrahje Ministris së Kulturës duke përforcuar efikasitetin e administratës në institucionet kulturore.

Денеска официјална посета во Конзерваторски Центар во Гостивар престојуваше тим лидерот на проектот финансиран од делегација на Европската Унија Г. Филип Керн. Европскиот експерт имаше работна средба со директорката Г-ѓа. Хирије Саити при што дискутираа за работата на Конзерваторски Центар Гостивар како и за можностите за хармонизација на културната дејност на културните институции во Северна Македонија со оние на Европска Унија.

Целта на овој проект е да обезбеди подршка на Министерството на Култура преку зајакнување на ефикасноста на администрацијата во културните институции.
...

View on Facebook

Në kuadër të programit vjetor të INQK Gostivar vijojnë punët për projektin e radhës ,,EVIDENTIMI I TËRËSISË RURALE,, të fshatit Vërtok Komuna e Gostivarit me financim të Ministris së Kulturës.

Во рамките на годишната програма на НУКЦ Гостивар продолжуваат работите на следниот проект,,ЕВИДЕНЦИЈА НА РУРАЛНАТА ЦЕЛИНА ,, село Вруток Општина Гостивар финансиран од Министерството за Култура.
...

View on Facebook