Vendime

Shpallje publike

Lajmërime

Pas dy vitesh ndërprerje kemi nisur gërmimet arkeologjike në Kalanë e Ravenit në lokalitetin i quajtur " KALAJA"
По две години прекин ги започнавме археолошки истражувања во калето на Равен на локалитетот во месноста "Калаја"
...

View on Facebook

,,Shtëpija e Begut në dy periudha të ndryshme kohore, në vitin 1917 dhe në vitin 1929,,
,,Бегова Куќа во две различни веменски периоди, во 1917 година и на 1929 година,,
...

View on Facebook

,, Vazhdonë valorizimi i objekteve në fshatin VAA,,
,,Продолжува валоризацијатана објектитево селото Бродец,,
...

View on Facebook

"Vazhdojmë me fotot të vjetra të qytetit të Gostivarit"
"Продолжуваме со старите фотографии од градот Гостивар"
...

View on Facebook

Të ndërtojmë të ardhmen duku mbrojtur të kaluarën
Да ја изградиме иднината со зачување на минатото

Përfundoi përpunimi i projektit themelor për konservim, restaurim dhe rekonstruim të pasurive të paluajtshme mbrojtëse të shtëpisë së Kançeskit në Gostivar , rruga Sllobodan Peposki nr 1 Zona 3.

Завршена изработкана основен проект за конзервација, рестаурација и реконструкција на заштитеното недвижнотo добро на куќа Канчески во Гостивар, улица Слободан Пепоски бр1, Блок3.
...

View on Facebook