Vendime

Shpallje publike

Lajmërime

Urime dita e alfabetit të gjuhës shqipe ! ...

View on Facebook

,,Të ndërtojmë të ardhmen duke mbrojtur të kaluarën,,
,,Да ја изградиме иднината со зачување на минатото,,

Përfunduan punët në terren të hulumtimeve arkeologjike në lokalitetin KALAJA në fshatin Raven, gjatë këtyre gërmimeve u punua në hapjen e sondës së 2 si dhe në zbulimi e murit verilindor me gjatësi 34 metra, projekt ky i financuar nga ana e Ministrisë së Kulturës.

Завршија теренските работи на археолошките истражување во локалитетот KALAJA во Равен, за време на овие искупувања се работеше на отворањето на втората сонда како и на откривањето на североисточниот ѕид во должина од 34 метри, проектот е финансиран од Министерсдвото за Култура.
...

View on Facebook

Pas dy vitesh ndërprerje kemi nisur gërmimet arkeologjike në Kalanë e Ravenit në lokalitetin i quajtur " KALAJA"
По две години прекин ги започнавме археолошки истражувања во калето на Равен на локалитетот во месноста "Калаја"
...

View on Facebook

,,Shtëpija e Begut në dy periudha të ndryshme kohore, në vitin 1917 dhe në vitin 1929,,
,,Бегова Куќа во две различни веменски периоди, во 1917 година и на 1929 година,,
...

View on Facebook

,, Vazhdonë valorizimi i objekteve në fshatin VAA,,
,,Продолжува валоризацијатана објектитево селото Бродец,,
...

View on Facebook