НУ Конзерваторски центар – Гостивар Музејскo дејност и заштита на не матриално културно наслество IN Qendra për Konservim – Veprimtaria Muzeale dhe mbrojtjes së Trashigimisë Kulturore jomateriale Побарани Срества Mjetet e kërkuara Одобрени Të miratuar
  1 Валоризација и ревалоризација на објекти од културното наслество пет (5) објекти Vlerësimi dhe rivlerësimi i objekteve nga trashëgimia kuturore e pesë (5) objekteve
    2 Истражувачки работи и изготвуване на конзерваторски проект на ентериерот и фреско живописот во црквата Св.Димитрие од 19 век Гостивар Punë kërkimore dhe përgatitja e një projekti për konservimin të brendshëm dhe piktura murale në kishën “Sv. Dimitrije” nga shek. 19 Gostivar        
  3 Прибиране на техничка документација- прв чекор за објава во наследство на традиционални објекти во Гостивар и селата Mbledhjen e dokumentacionit teknik – hap i pare për shpallje në trashëgimin të objekteve tradicionale në Gostivar dhe fshatra    
  4 Евиденција на културно наследство во селото Бродец, Општина Гостивар Regjistrimi i trashëgimisë kulturore në fsh. Brodec, Komuna e Gostivarit  
5 Одржуване на Стара Медресе Mirëmbajtja e Medreses së Vjetër
6 Порта на комплексот  Саат – Џамија Porta e kompleksit  Sat Xhamisë
      7 Изработка на конзерваторски проект: основен проект на конзервација и реставрација на архитектурата на Канчески на ул.,,Слободан Пепоски,, бр.1, КП 4973 Гостивар  Përgatitje e një projekti për konservim: projekt bazik për konservim dhe restaurim të arkitekturës në Kançeski në rrugen ,,Slobodan Peposki,, nr.1, KP 4973 Gostivar        
    8 Изработка на конзерваторски проект: основен проект за конзервација и реставрација на архитектурата на куќата на ул. ,,ЈНА,, бр.12 и 19. Гостивар Përgatitje e një projekti për konservim: projekt bazik për konservim dhe restaurim të arkitekturës të shtëpisë në rrugen ,, JNA,, nr.12 dhe 19, Gostivar        
    9 Изработка на конзерваторски проект: проект за конзервација и реставрација на архитектурата на зграда на ул. ,,Борис Кидрич,, бр.31, Гостивар Përgatitje e një projekti për konservim: projekt bazik për konservim dhe restaurim të arkitekturës të objekit në rrugen ,,Boris Kidriç,, nr.31, Gostivar        
    10 Реализација на: Анекс на Основен проект за конзервација, санација и реставрација на куќа ул. ,,Мајор Чеде Филиповски,, бр.68 (куќа на Даут Болетини) во Гостивар Realizim të: Aneks e një projekti bazik për konservim, sanim dhe restaurim të shtëpisë rruga ,,Major Çede Filipovski,, nr.68 ( shtëpija e Daut Boletini-t), Gostivar      
    11 Реализација на Основен проект за конзерваторско – реставраторски работи и конструктивно зајакнуване на Стара Џамија бо село, Симница- Општина Гостивар  Realizim i një projekti bazik për punë konservim – restaurim dhe përforcim të kostruktit të Xhamisë së Vjetër në fshatin Simnic, Komuna e Gostivarit      
  12 Реализација на Основен проект за конзерваторско-реставраторски работи и конструктивно зајакнуване на Стара Џамија во село Равен – Оптина Гостивар   Realizim i një projekti bazik për punë konservim – restaurim dhe përforcim të kostruktit të Xhamisë së Vjetër në fshatin Raven, Komuna e Gostivarit        
  13 Елаборат за ревалоризација на археолошкиот локалитет ,,ГРАДИШТЕ,, с. Градец – Општина Брапчиште Elaborat për rivlerësimin e lokalitetit arkeologjik ,,GRADISHTE,, fsh. Gradec, Komuna e Gostivarit    
  НУ Конзерваторски центар – Гостивар Заштита на недвижно културно наследство и на Аудиовизуелни Добра IN Qendra për konservim – Gostivar Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të Paluajtshme dhe Mbrojtjes së të Mirave Audio – Vizuale    
  14 Археолошко истажубане на локалитетот ,,Ѓоновичко Кале,, 4-807-022/96 с. Горно Ѓоновица, Општина Гостивар Kërkime arkeologjike në lokalitetin ,,Kalaja e Gjenovicës,, 4-807-022/96 fsh. Gjenovica e Epërme, Komuna e Gostivarit
  15 Археолошко истражубане на локалитетот ,, Калаја,, 4-807-066/202 с. Равен – Општина Гостивар Kërkime arkeologjike në lokalitetin ,,Kalaja,, 4-807-022/96 fsh. Raven, Komuna e Gostivarit    
      16 Изработка на заштитно – конзерваторски основи на урбанисти чки планови на територијата во надлежност на НУ Конзерваторски центар – Гостивар ( доставена програма од Управата за заштита на културно наследство бр.17-3704/32 од 31.12.2018 Përgatitja e bazës mbrojtjen dhe konservimin e planit urbanistik në teritorin që është nën kompetencat e IN qendra për konservim – Gostivar (  Programi i dorëzuar nga Bordi për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nr.17-3704/32 nga 31.12.2018)