Наслов на проектот
Тековно одржување на регистрирани добра –Саат кула во Гостивар и набавка на три халогени сијалици
Валоризација и ревалоризација на објекти од културно наследство Градски центар – Гостивар
Изработка и реализација на конзерваторски проект за обнова на фассада на ул. ЈНА бр. 49 и 51, Гостивар
Изработка и реализација на конзерваторски проект за обнова на фассада на ул. ЈНА бр. 12 и 19, Гостивар
Изработка и реализација на конзерваторски проект за обнова на фассада на ул. Борис Кидрич бр.31, Гостивар
Анекс на Основен проект за конзервација ,санација и реставрација на куќа на ул. Мајор Чеде Филиповски бр.68(куќа на Даут Болетини) во Гостивар
Реализација на проект за конзервација и реставрација на Стара Џамија во село Равен (прва фаза)
Реализација на проект за конзервација и реставрација на Стара Џамија во село Симница (прва фаза)
Истражување на археолошки локалитет ПАПРАДИШТЕ, село Балиндол, Гостивар
Истражување на археолошки локалитет ГРАДИШТЕ , село Чајле, Гостивар
Изработка на заштитно – конзерваторски основи
Црква Св. Димитрија
Мултимедијална презентација на култ.наследство