Список на вработени во Н.У. КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР – Гостивар

Бафќар Нуредини ДИРЕКТОР
Хирије Саити

Историчар

Лидија Новаковска Благајник
Џезаир Реџепи Стручен работник за конзервација на мозаик
Арјан Руфати Стручен работник за конзервација на ѕидно сликарство
Ход Мифтари Стручен работник за издавачка дејност
Лавдрим Мемеди Стручен работник за конзервација на икони
Арјета Муча-Река Стручен работник за архитекторнско наследство
Булент Камбер Документатор
Елмедин Касами Помлад сор. текнички секретар
Илбер Зулфиќари Стр.раб.за конз.на дрвена и камена пластика
Шефике Адили – Абедини Уредник-сор.за издавачка дејност
Цветко Новаковски Општи работи
Халим Муслиу Помлад сор. за меѓународна соработка
Вафире Мемеди Помлад референт за правни работи
Анѓа Столеска Хигиеничар