КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Odluka

Огласи

НОВОСТИ

Në kuadër të programit vjetor të INQK Gostivar vijojnë punët për projektin e radhës ,,EVIDENTIMI I TËRËSISË RURALE,, të fshatit Vërtok Komuna e Gostivarit me financim të Ministris së Kulturës.

Во рамките на годишната програма на НУКЦ Гостивар продолжуваат работите на следниот проект,,ЕВИДЕНЦИЈА НА РУРАЛНАТА ЦЕЛИНА ,, село Вруток Општина Гостивар финансиран од Министерството за Култура.
...

View on Facebook

Injektimi I mureve të brendshme dhe të jashtme të Xhamisë së Ravenit.
Инјектирање на внатрешните и надворешните ѕидови на Џамијата во Равен.
...

View on Facebook

Dje, drejtori i Drejtorisë së Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore të Shkupit Aco Kostov qëndroi për vizitë pune në I.N Qendra për Konservim në Gostivar. Së bashku me drejtoreshën INQK në Gostivar Hirije Saitin dhe ekipin punues konstatuan rëndësinë e punës së Qendrës për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në qytetin e Gostivarit. Të tyja palët gjithashtu u zotuan që të intesifikojnë bashkëpunimin në të ardhmen!

Вчера, директорот на Управа за Заштита на Културно Насдледство во Скопје , Ацо Костов престојуваше во работна посета во Н.У. Центарот за Конзервација Гостивар. Заедно со директoрката на НУКЦ Гостивар Хирије Саити и работниот тим, тие ја истакна важноста на работата на Козерваторскиот Центар за заштита на културно насдледство во градот Гостивар Двете страни исто така ветија дека ќе ја интензивираат соработката во иднина.
...

View on Facebook

"Të ndërtojmë të ardhmen duke mbrojtur të kaluarën"
"Да ја изградиме иднината со зачување на минатото"

Nga Instituti Nacional Qendra për Konservim në Gostivar u përkthye libri nga Osmanlishtja e vjetër me titull, TË HYRAT PUBLIKE TAKSAT E DEVIDENTËS NË GOSTIVAR të vitit 1845 në tre gjuhë: në gjuhën shqipe,gjuhën maqedonase dhe gjuhën turke.

Од Националниот Институтот Конзерваторски Центар Гостивар е преведена книгата од староосмански јазик со наслов, ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИХОДИ ТАКСИ од Гостивар за 1845 година на три јазици: на албански јазик,на македонски јазик и на турски јазик.
...

View on Facebook

NISIN PUNIMET, XHAMIA E VJETËR E RAVENIT DO T'I KTHEHET FORMËS AUTENTIKE ...

View on Facebook

КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ОГЛАСИ

ЗАКОНИ

ОБЈАВИ

© Copyright - Н.У. Конзерваторски центар